Thành lập từ năm 2002 ban đầu với quy mô Doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất đến năm 2010 thành lập với quy mô Công ty TNHH MTV tên giao dịch Cty TNHH MTV Tia Nẵng Mới với quy mô 20 lao động tập trung phục vụ tại thị trường Đà Nẵng và các tỉnh miền trung. 24/7/2014 với mong muốn phát triển quy mô, mở rộng thi trường công ty chuyển đổi mô hình doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SERLIFE. Hoạt động chuyên sâu lĩnh vực làm sạch và bảo trì, với phạm vi phục vụ cả nước.